HOME | FACTUURVOORWAARDEN

FACTUUR

VOORWAARDEN

factuurvoorwaarden-bedrijfsfilms-belveder

Artikel 1. De hierna vermelde verkoop- en factuurvoorwaarden zijn steeds van toepassing behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen. Huidige verkoop- en factuurvoorwaarden beheersen vanaf heden de contractuele relatie tussen de partijen en voor hetgeen niet voorzien is, is de wet van toepassing.

 

De factuur dient betaalt te worden binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 25) als schadevergoeding.

 

Artikel 2. Elke bestelling betekent aanvaarding door onze klant van onze voorwaarden.

 

Artikel 3. Klachten dienen ons schriftelijk te worden overgemaakt binnen de acht na ontvangst van de factuur, na die termijn worden ze niet meer aanvaard. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Artikel 4. Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling. Indien wij zelf de overeenkomst voor zover deze een consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens ons.

 

Artikel 5. Alle inningskosten, inbegrepen gerechtelijke of buitengerechtelijke aanmaningen zijn steeds ten laste van de klant.

 

Artikel 6. Niet-betaling op de vervaldag geeft het recht alle lopende bestellingen, uitvoeringen en overeenkomsten te schorsen.

Bedrijfsfilms laten maken? Verder zoeken is zinloos

algemene-voorwaarden-bedrijfsfilms-videoproducties-laten-maken