HOME | ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE

VOORWAARDEN

bedrijfsfilm-laten-maken-terms-and-conditions
 1. Alle diensten en prestaties die we schriftelijk ofwel mondeling zijn overeengekomen, zijn onderworpen aan de voorwaarden, hierna bepaald.

 2. Indien niet anders afgesproken, zijn al onze facturen betaalbaar bij aflevering van het afgewerkte product (meestal videoproductie).

 3. Indien het verschuldigde factuurbedrag op de vervaldag niet betaald is, loopt er van rechtswege en zonder dat een aangetekende ingebrekestelling vereist is, vanaf de factuurdatum een nalatigheidsintrest gelijk met de wettelijke intrestvoet. Elke begonnen maand zal als een volledige maand gerekend worden. Ook wordt bij niet-betaling op de vervaldag het factuurbedrag van rechtswege verhoogd met 10%, met een minimum van € 75 ten titel van forfaitaire conventionele schadevergoeding.

 4. Indien een factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op de vervaldag, vervallen alle eventueel toegestane termijnen en heeft ‘Bedrijfsfilms Belvedere’ het recht verdere werken/leveringen te staken.

 5. Bij onze afgesproken prijzen gaan we ervan uit dat de cameraman(nen) aanwezig zijn op het afgesproken tijdstip om de opnames te realiseren, zijnde vanaf het normaal voorziene uur van aanvang van het te filmen project tot het einde van het project, eventuele pauzes inbegrepen.

 6. Als er verplaatsingskosten aangerekend worden, worden eventuele parkeer- en/of tolgelden bij deze kosten bijgerekend.

 7. Bij een vroegtijdige verbreking van een opdracht of bestelling door de cliënt, niet te wijten aan ‘Bedrijfsfilms Belvedere’, zijn we genoodzaakt de tot dan gepresteerde werken en gemaakte kosten aan te rekenen. Als dit gebeurt binnen een termijn van 30 dagen voor de afgesproken productie dag is er een minimum van 1/3 van het overeengekomen bedrag verschuldigd.

 8. Het verzamelde beeldmateriaal wordt gemonteerd en bewerkt naar inzicht van ‘Bedrijfsfilms Belvedere’, uiteraard met de wensen van de opdrachtgever in gedachte. De productie en montage van een videoproductie blijft vanzelfsprekend een subjectief product. Als deze niet naar de wens van de opdrachtgever is, kan dit dan ook nooit als reden ingeroepen worden door de opdrachtgever, als reden van niet-betaling van de factuur.

 9. Als er klachten zijn over de afgeleverde werken van ‘Bedrijfsfilms Belvedere’ moeten deze op straffe van verval binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht aan ‘Studio Belvedere, Industrielaan 2029, 3730 Hoeselt, België’. Na verloop van de termijn van acht kalenderdagen worden de facturen aanzien als aanvaard zonder voorbehoud.

 10. Als er door onvoorziene omstandigheden een aanvaarde opdracht niet of onvolledig uitgevoerd kan worden, kan de cliënt hiervoor geen schadevergoeding eisen. Onvoorziene omstandigheden zijn oa maar niet beperkend : technische redenen, stroompanne, beschadiging van videobanden of andere beelddragers, slechte weersomstandigheden, apparatuur panne, verkeersproblemen (verkeersongeval, file, omleidingen), …

 11. De afgesproken deadline wordt uiteraard gehandhaafd maar kan echter nooit als bindend worden beschouwd. Een eventuele vertraging geeft de cliënt nooit het recht op een schadevergoeding of het recht de bestelling te annuleren.

 12. De reglementering betreffende belasting op de toegevoegde waarde (BTW) zal gedaan worden volgens de aanduidingen en de volledige verantwoordelijkheid van de cliënt.

 13. Als er verplichtingen ontstaan ten overstaan van SABAM, vallen deze volledig ten laste van de cliënt.

 14. Alle videoproducties van ‘Bedrijfsfilms Belvedere’ vallen onder de wet op het auteursrecht. Het vermenigvuldigen van onze videoproducties op eender welke wijze, geheel of gedeeltelijk, is verboden en uiteraard strafbaar. ‘Bedrijfsfilms Belvedere’ zal bij niet naleving hiervan altijd de overtreder gerechtelijk vervolgen.

 15. Als de cliënt een reproductieopdracht geeft, zowel integraal, gedeeltelijk als herwerkt door montage, wordt hij verondersteld hiertoe gerechtigd te zijn.

 16. Bedrijfsfilms Belvedere’ zal altijd beelddragers (Mini DV, dvd, …) of geluidsdragers (CD, MD, …) die door zijn cliënt in bruikleen gegeven worden om een bepaalde opdracht te kunnen uitvoeren, met de grootste zorg behandelen en bewaren. Als er door omstandigheden van eventueel technische aard of volledig buiten de wil om van ‘Bedrijfsfilms Belvedere’ de beeld- en geluidsdragers toch beschadiging zouden oplopen of gestolen of verloren zouden gaan, kan de cliënt hiervoor geen schadevergoeding eisen.

 17. Elke videoproductie kan voorafgaan en eindigen met beelden van het logo van ‘Bedrijfsfilms Belvedere’.

 18. Overgedragen montages, leveringen worden niet teruggenomen.

 19. Tenzij anders afgesproken zal ‘Bedrijfsfilms Belvedere’ gemaakte opnames slechts bewaren gedurende 30 dagen na aflevering van het eindproduct. De basisopnames blijven altijd eigendom van ‘Bedrijfsfilms Belvedere’. Indien de cliënt de gemaakte basisopnames van ‘Bedrijfsfilms Belvedere’ langer wil laten bewaren, zal men dit schriftelijk moeten melden en zal hiervoor een bewaringsvergoeding in rekening worden gebracht. De aankoopprijs van de drager waarop de basisopnames staan is hier de standaard.

 20. Bij betwisting is enkel de rechtbank van koophandel Antwerpen afdeling Tongeren en het vredegerecht van Bilzen bevoegd.

 

Bedrijfsfilms laten maken = samen duidelijke afspraken maken voor het beste resultaat!

Staan onze condities u aan, twijfel dan niet om met ons contact op te nemen voor vrijblijvende informatie.

(0032) 0475 604883 of mail ons

 

 

U twijfelt nog? Volg ons dan alvast op Facebook, YouTubeTwitter of Google+

Bedrijfsfilm laten maken? Verder zoeken is zinloos

algemene-voorwaarden-bedrijfsfilms-videoproducties-laten-maken